ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความเห็น หลักการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้หนี้ยืมสิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายและสามัญชนจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งบางทีอาจนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของประชากร

เพราะยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบพบปัญหาด้านสภาพคล่องจนจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการหยุดการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับหลักการสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (เป็นต้นว่า อาจมาจากงบประมาณเกื้อหนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโปรโมทหรือชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อมั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ